بیا نوازشم کن
Performance
گالری رودا استن، گوتنبرگ، سوئد