بر ما‌ست که در ما‌ست
Performance
۱۳۹۶
گالری ایرانشهر