برای بم
Installation
سوله خانه هنرمندان، تیاتر ایرانشهر کنونی