شمع ها
Installation
سومین نمایشگاه هنر جدید، دانشگاه تهران